top of page

Algemene voorwaarden GPSLC

 

Artikel 1: De maandelijkse fee + waarborg 

De maandelijkse fee wordt vooraf betaald via automatisch incasso.

Indien de maandelijkse fee niet op onze rekening is binnengekomen dan zal de wagen niet worden uitgeleverd.

Bij wanbetaling zijn we gerechtigd om automatisch en van rechtswege verwijlintresten in rekening te brengen van 8% op jaarbasis, alsook een forfaitaire schadevergoeding van minimum 500,00 euro.

 

Er is geen limiet aan het aantal kilometers dat wordt gereden met de wagen. Wel wordt uitgegaan van een aantal kilometers per maand van 2.000 tot 4.000 km per maand. Indien het gemiddelde aantal km per maand hoger wordt dan 4.000 km per maand, kan de maandelijkse fee worden verhoogd.

 

De jaarlijkse kosten zullen transparant worden bijgehouden en gecommuniceerd. Doel is om een systeem te creëren dat duurzaamheid als uitgangspunt heeft. Jaarlijks kan de fee worden aangepast. Indien de prijs verhoogt met meer dan 10%, heeft elke klant het recht de overeenkomst op te zeggen met in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 

Artikel 2: De bestuurders 

De wagens mogen enkel bestuurd worden door de persoon die als lid aangesloten is bij GPSLC en personen die zijn geregistreerd op de overeenkomst.

De bestuurders zijn minstens 30 jaar oud en hebben sedert minstens 8 jaar een geldig Europees rijbewijs in hun bezit. Verder voldoen zij aan de voorwaarden beschreven in artikel 3.

 

Artikel 3: Verzekering van de voertuigen

Alle voertuigen worden door GPSLC volledig omnium verzekerd. Tevens zijn alle voertuigen uitgerust met een geldig alarmsysteem mét GPS tracking. Dit systeem zal enkel dienen om het betreffende voertuig op te sporen in geval van diefstal of verlies op een andere manier.

De voertuigen kunnen in alle landen rijden die vermeld staan op het verzekeringsdocument.

De geldende vrijstellingen bedragen voor glasbreuk €125 en voor alle andere schade minimum €750 en maximum 1,5% van de schade. Het bedrag van de contractuele vrijstelling zal door GPSLC aan het lid worden doorgerekend. In geval de verzekeraar een regresvordering zou instellen wegens het begaan van een grove fout op basis van de algemene polisvoorwaarden van het typecontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zal het lid gehouden zijn de schade met eigen penningen te vergoeden tot beloop van de verhaalvordering van de verzekeraar.

 

De leden verklaren hierbij dat de waarborg BA en/of een andere waarborg de laatste drie jaar niet werd opgezegd door een verzekeraar. Tevens verklaren zij dat ze geen bijzonder fysiek kenmerk hebben of aan een ziekte lijden waardoor hun rijvaardigheid kan beïnvloed worden. De leden verklaren dat hun rijbewijs niet werd ingetrokken en/of dat ze niet veroordeeld werden wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie, drugsintoxicatie, weigeren van bloedproef, vluchtmisdrijf of sturen zonder geldig rijbewijs.

Indien het lid tijdens de duurtijd van de overeenkomst een vervallenverklaring van het recht op sturen zou oplopen, verbindt hij er zich toe GPSLC hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen met een ter post aangetekend schrijven. In dit geval zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en het resterend lidgeld door GPSLC niet terugbetaald worden.

 

Artikel 4: Aanvang van het gebruiksrecht

Vanaf het ogenblik van het ter beschikking stellen van het voertuig, wordt de klant automatisch houder van het voertuig en stelt hij zich dus volledig in de plaats van GPSLC wat de wettelijke verplichtingen betreft, zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke, die betrekking hebben op het gebruik en het houden van het voertuig. De klant erkent dat het voertuig bij aflevering in goede staat is, zowel wat mechaniek, accessoires als wat banden betreft. De klant is verantwoordelijk voor alle boorddocumenten die hem worden toevertrouwd, zoals: het inschrijvingsbewijs D.I.V. (kopie), het gelijkvormigheidattest (kopie), de eventuele keuringskaart (kopie), de verzekeringskaart (origineel).

 

Indien door omstandigheden (vb. een schadegeval, diefstal, defect, onderhoud ...) een voertuig niet meer beschikbaar zou zijn, zal GPSLC de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. In voorgenoemd geval (plotse onbeschikbaarheid van een wagen) zal GPSLC alles in het werk stellen om samen met de klant tot een geschikte oplossing te komen. Er kan echter nooit aanspraak gemaakt worden op een vergoeding in geld, terugbetaling van (een deel van) het maandelijkse vergoeding of een schadevergoeding op een andere manier.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de leden 

De leden verbinden zich ertoe het voertuig in alle omstandigheden als een goed en rijvaardig huisvader te gebruiken. Worden onder meer als een grove overtreding van deze elementaire verplichting beschouwd:

 • De toerenteller in de rode zone brengen;

 • Boven de 4.000 r/min. komen binnen de eerste tien kilometer na een koude start;

 • Ruw accelereren en/of vertragen;

 • Uit stilstand vertrekken met spinnende wielen;

 • Bruusk schakelen;

 • Ruw optrekken;

 • Afremmen met blokkerende wielen.

Ook verbinden de leden zich onder meer ertoe:

 • Het voertuig niet in onderverhuring of bruikleen te geven.

 • Het voertuig niet te bezwaren met enig pandrecht, voorrecht, bezitsrecht of welk soortgelijk recht ook.

 • Het voertuig niet te besturen onder enige invloed van alcohol of verdovende middelen (zero norm) alsook in voldoende gezondheid te bevinden om een voertuig te besturen.

 • Geen passagiers te vervoeren tegen betaling, op welke wijze deze betaling ook geschiedt, alsook geen lifters mee te nemen.

 • Geen gevaarlijke of verboden goederen te vervoeren.

 • Het voertuig nooit te belasten, op welke wijze ook (lading, rijgedrag,…), boven hetgeen door de constructeur van het voertuig is voorzien,

 • Geen ander voertuig of aanhanger voort te bewegen of te slepen met het voertuig. Niet aan competities, races, e.d. deel te nemen met het voertuig, noch zich met het voertuig op (amateurs- of wedstrijd-) circuits te begeven.

 • Zich met het voertuig niet op onverharde wegen te begeven.

 • Het voertuig niet aan te wenden voor onwettelijke of immorele doeleinden of een gebruik dat niet strookt met de openbare orde.

 • Het voertuig zo te gebruiken dat de door GPSLC onderschreven verzekering niet kan geannuleerd of betwist worden.

 • De door de constructeur aanbevolen brandstof en/of smeermiddelen te gebruiken.

 • Het exclusief eigendomsrecht van GPSLC op het voertuig in alle omstandigheden te eerbiedigen en te vrijwaren.

 • NIET TE ROKEN IN DE VOERTUIGEN!

Voormelde opsomming is niet limitatief.

 

De leden verbinden zich ertoe het voertuig in alle omstandigheden te stallen op een aangepaste en veilige plaats.

Bij vaststelling van één dezer overtredingen heeft GPSLC het recht onmiddellijk de overeenkomst automatisch en van rechtswege te ontbinden en zal een schadevergoeding verschuldigd zijn, begroot door een tegensprekelijke expertise. Tevens kan de klant zijn lidmaatschap bij GPSLC opgezegd zien zonder terugbetaling van het reeds betaalde fees.

 

Artikel 6: Verbintenis GPSLC 

GPSLC zal het onderhoud, de administratie en de verzekering voor zich nemen. De voertuigen worden vòòr en na iedere periode nagekeken op mechanische mankementen en cosmetische onvolkomenheden.

 

Eventuele lichte schade wordt voordien meegedeeld aan de leden zodat ze zeker zijn dat dit op voorhand reeds bekend was. De klant die de schade veroorzaakt zal verantwoordelijk zijn voor het vergoeden van de schade. Indien mogelijk via de verzekering, indien niet mogelijk via de verzekering, dan op persoonlijke titel.

 

Tevens kan, tegen extra vergoeding, het voertuig bij de leden afgeleverd en opgehaald worden. Dit kan bij iedere reservering apart afgesproken worden. Indien de klant de wagen zelf wensen te komen ophalen bij GPSLC, gebeurt dit ook op een vooraf afgesproken tijdstip.

 

Artikel 7: Extra kosten voor de leden

Kosten voor brandstof, parkeerkosten, tolgelden, boetes en/of administratieve sancties opgelopen tijdens de gebruiksperiode, zijn ten laste van de klant. De voertuigen worden volgetankt geleverd aan de leden en worden ook volgetankt met de correcte, door de constructeur aanbevolen brandstof, terugbezorgd aan GPSLC.

 

Artikel 8: Verantwoordelijkheden van de leden 

In geval van een technisch defect dat zich tijdens de gebruiksperiode voordoet, verbindt de klant zich ertoe onverwijld contact op te nemen met GPSLC en ons waarheidsgetrouw in te lichten. Zo er zich een ongeval voordoet met het voertuig, hoe licht ook, verbindt de klant zich ertoe om de belangen van GPSLC en van de verzekeraar zorgvuldig en optimaal waar te nemen.

Dit houdt in:

 • De door GPSLC ter beschikking gestelde ongeval verklaring volledig en nauwkeurig invullen.

 • Geen enkele bekentenis van verantwoordelijkheid ondertekenen.

 • De namen en adressen van de betrokken personen en alle waargenomen getuigen noteren.

 • Het voertuig niet achterlaten zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen bij gewonden en onmiddellijk telefonisch GPSLC verwittigen.

 • Binnen de 24 uren volgend op het ongeval, een schriftelijke aangifte van het ongeval doen bij GPSLC.

Te dien gelegenheid zal hij GPSLC op de hoogte brengen van elke waardevermindering of elke schade door het voertuig ondergaan.

GPSLC zal van alle verantwoordelijkheid tegenover de verzekeraar worden vrijgesteld in geval van laattijdige aangifte of niet-ontvangst van de aangifte.

Alle schade die voortvloeit uit de miskenning van de in dit artikel beschreven verplichtingen, vallen ten laste van de klanten.

Bij schade en voor herstelling dient het voertuig aangeboden te worden bij GPSLC. Na expertise en akkoord zal GPSLC de herstelling van het voertuig binnen de kortst mogelijke termijn laten uitvoeren.

De leden verbinden zich ertoe alle mogelijke wetten, normen en regelgevingen die gelden op het grondgebied van de Staat waar ze zich met het voertuig bevinden, nauwgezet te respecteren. Bvb:

 • De verkeerswetgeving, inclusief de snelheidsbeperkingen!

 • De regelgeving betreffende het vervoer van goederen (bvb. wild, gevaarlijke stoffen)

 • Drugsreglementering

 • De douane – en andere Europese regelgeving.

De strafrechtelijke en/of administratieve vergoedingen en boetes, die het gevolg zijn van inbreuken op de in dit artikel bedoelde regelgeving, begaan door de klanten, vallen integraal ten laste van de klanten. De klanten verbinden zich ertoe deze vergoedingen en boetes onmiddellijk te betalen en zullen in voorkomend geval te allen tijde GPSLC vrijwaren.

Het lid verbindt zich ertoe om, in geval van beslag of een poging daartoe, GPSLC onmiddellijk te verwittigen en de inbeslagname te betwisten, te voorkomen of te vergoeden.

 

Artikel 9: Het einde van de periode

Artikel 9.1.: Teruggave van het voertuig

Het voertuig dient aan GPSLC te worden teruggegeven op de plaats en uiterlijk op het tijdstip zoals afgesproken bij de aanvang van de periode.

De leden verbinden zich ertoe het voertuig met de in artikel 4 bedoelde accessoires en aanhorigheden terug te bezorgen aan GPSLC in de staat waarin ze het hebben ontvangen. Het voertuig, zowel het interieur als het exterieur, dient in een zindelijke staat van netheid te worden geretourneerd.

 

Artikel 9.2.: Laattijdige en/of niet-teruggave van het voertuig

Het is van essentieel belang dat de klanten de periode stipt naleven en onder geen beding zullen overschrijden.

Bij niet teruggave van het voertuig wordt de totale waarde van dit voertuig teruggevorderd.

 

Artikel 9.3.: Expertise 

Bij teruggave van het voertuig aan GPSLC geschiedt een tegensprekelijk nazicht van het voertuig, uitgevoerd door GPSLC.

Ingeval de klant dit nazicht weigert, door zijn toedoen onmogelijk maakt of het resultaat ervan betwist, zal op verzoek van GPSLC een deskundige worden aangesteld, minnelijk dan wel door de voorzitter van de bevoegde rechtbank. Deze deskundige zal ermee gelast zijn om, op kosten van de klant, de staat van het voertuig vast te stellen en eventuele schade en kosten te begroten alsook de eventuele minderwaarde en gebruiksderving.

 

Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst 

GPSLC is gerechtigd de overeenkomst automatisch en van rechtswege te ontbinden lastens de klanten en het voertuig terug te nemen waar het zich bevindt:

 • In geval van niet-naleving door de klant van om het even welke verplichting die uit onderhavig contract voortspruit.

 • In geval van staking van betaling, insolvabiliteit, verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling, faillissement en protest van geaccepteerde effecten.

 • In geval van overlijden van de klant.

 • In geval van beslagname van het voertuig door de gerechtelijke instanties.

 

GPSLC is gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met een klant op te zeggen wanneer GPSLC vindt dat de klant niet (meer) in het concept past. De opzegging gebeurt altijd met onderbouwing van redenen maar is niet contesteerbaar door de klant.

 

De klant kan de doorlopende overeenkomst opzeggen met het in acht houden van een opzegtermijn van 6 maanden. De overeenkomst kan worden overgedragen op anderen mits goedkeuring door GPSLC.

 

 

Artikel 11: Eindclausules 

Onderhavig contract wordt integraal beheerst door het Belgische recht. Elk geschil over de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Lommel, desgevallend de Vrederechter van het derde kanton te Lommel. Bij verhuizing van de klant dient GPSLC zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden. De leden die niet in België woonachtig zijn, zijn ertoe gehouden woonstkeuze te doen in België.

Indien bepaalde clausules van dit contract nietig of ongeschikt zouden worden verklaard, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen en van het contract in zijn geheel niet aantasten

bottom of page